Dozuril 50 mg/ml 250ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
toltrasuriil

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QP51AJ01

TOOTJA:

Dopharma Research B.V.

PRINDI SPC

Microsoft Word - Dokument dokumendis Nimetu RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Dozuril, 50 mg/ml suukaudne suspensioon sigadele  2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Toltrasuriil 
 
 
50 mg 
 
Abiained: 
Naatriumbensoaat (E211) 
2,1 mg 
Naatriumpropionaat (E281) 
2,1 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.  3. 
RAVIMVORM 
 
Suukaudne suspensioon. 
Valge või kollakas suspensioon.  4. 
KLIINILISED ANDMED 
 
4.1  Loomaliigid 
 
Siga (3–5 päeva vanused põrsad). 
 
4.2   Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Koktsidioosi  kliiniliste  tunnuste  ennetamiseks  vastsündinud  põrsastel (3–5  päeva  vanused)  farmides, 
kus on kinnitatud Isospora suis’e tekitatud koktsidioosi esinemine. 
 
4.3  Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 
 
4.4  Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Nagu  iga  parasiitidevastase  ravimi  puhul,  võib  sama  klassi  ainuraksete  vastaste  ravimite  sage  ja 
korduv kasutamine põhjustada resistentsust. 
Soovitatav on ravida kõiki pesakonna põrsaid. 
Hügieenimeetmed  võivad  vähendada  koktsidioosi  riski.  Seetõttu  on  soovitatav  parandada  samal  ajal 
põrsaste elupaigas hügieenitingimusi, eriti tuleb hoolitseda kuivuse ja puhtuse eest. 
Maksimaalse tulemuse saavutamiseks peab loomi ravima enne kliiniliste tunnuste arvatavat algust, st 
prepatentperioodil. 
Väljakujunenud  kliinilise  koktsidioosi  haiguskulu  muutmiseks  üksikutel  kõhulahtisuse  nähtudega 
loomadel võib olla vajalik toetav lisaravi.   

4.5  Ettevaatusabinõud  
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Ei ole.  
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Inimesed, kes on toltrasuriili suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. 
Nahale või silma sattunud pritsmed pesta kohe veega maha. 
Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
 
4.6  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Ei ole teada. 
 
4.7  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Ei rakendata. 
 
4.8  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ei ole teada, nt puudub koostoime kombinatsioonis raualisanditega. 
 
4.9  Annustamine ja manustamisviis 
 
Suukaudseks manustamiseks. 
Loomade individuaalseks raviks. 
Iga siga tuleb ravida 3.–5. elupäeval ühekordse suukaudse annusega, mis sisaldab 20 mg toltrasuriili 
kg kehamassi kohta, mis vastab 0,4 ml suukaudsele suspensioonile kg kehamassi kohta. 
Ühe  põrsa  ravimiseks  vajamineva  koguse  väiksuse  tõttu  on  soovitatav  kasutada  0,1  ml  täpsusega 
annustamisvahendit. 
 
Suukaudset suspensiooni tuleb enne kasutamist loksutada. 
Enne raviga alustamist tuleb õige annuse tagamiseks täpselt kindlaks määrata looma kehamass. 
 
Haiguspuhangu ajal on ravi üksiku põrsa jaoks piiratud väärtusega, sest peensoole kahjustus on juba 
tekkinud. 
 
4.10  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Kolmekordsel üleannustamisel põrsastele ei ilmnenud talumatuse märke. 
 
4.11  Keeluaeg (-ajad) 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 61 päeva.  5.  FARMAKOLOOGILISED OMADUSED  
 
Farmakoterapeutiline rühm: parasiitidevastased ained, insektitsiidid ja repellendid: algloomavastased 
ained: triasiinid 
ATCvet kood: QP51AJ01   

5.1  Farmakodünaamilised omadused  
 
Toltrasuriil  on  triasinooni  derivaat.  See  toimib  Isospora  perekonna  koktsiidide  vastu,  samuti  kõigi 
koktsiidide  rakusiseste  arengustaadiumide  vastu:  merogoonia  (mittesuguline  paljunemine)  ja 
gametogoonia  (suguline  faas).  Parasiidi  kõik  arengjärgud  hävitatakse,  seega  on  toimemehhanism 
koktsidiotsiidne. 
 
5.2.  Farmakokineetilised andmed 
 
Pärast suukaudset manustamist imendub toltrasuriil aeglaselt ja selle biosaadavus on ≥ 70%. Peamine 
metaboliit on toltrasuriilsulfoon. Toltrasuriili eliminatsioon on aeglane lõpliku eliminatsiooni 
poolväärtusajaga umbes 76 tundi. Peamine eritustee on väljaheitega.    6.  
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1   Abiainete loetelu 
 
Naatriumbensoaat (E211) 
Naatriumpropionaat (E281) 
Naatriumdokusaat 
Bentoniit 
Ksantaankummi (E451) 
Propüleenglükool (E1520) 
Veevaba sidrunhape 
Simetikooni emulsioon 
Puhastatud vesi 
 
6.2   Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
6.3   Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud. 
 
6.4   Säilitamise eritingimused 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
6.5   Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Suure tihedusega polüetüleenist pudel, mahuga 250 ml või 1000 ml, millel on valge suure tihedusega 
polüetüleenist keeratav kork. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6   Erinõuded  ettevaatusabinõude  osas  kasutamata  jäänud  veterinaarravimite  või  nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.      

7.  
MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Dopharma Research B.V. 
Zalmweg 24 
4941 VX Raamsdonksveer, Holland  
research@dopharma.com  8. 
MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
1791  9.  
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.10.2013 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 09.10.2018  10.   TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Aprill 2020  MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Kuuluvus: retseptiravim.