Intracox Oral 25mg 1 ml 1000ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
toltrasuriil

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QP51AJ01

TOOTJA:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Intracox Oral, 25 mg/ml lahus joogivees manustamiseks kanadele ja kalkunitele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Toltrasuriil.........................25,0 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Lahus joogivees manustamiseks.
Selge värvitu kuni pruunikas-kollane lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana (broilerid, noorkanad, aretuskanad) ja kalkun.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koktsidioosi ravi kanadel ja kalkunitel.
Toimib järgmiste koktsiidiliikide vastu:
Kanadel
Eimeria acervulina
Eimeria brunetti
Eimeria maxima
Eimeria mitis
Eimeria necatrix
Eimeria tenella
Kalkunitel
Eimeria adenoides
Eimeria meleagrimitis
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada lindudel, kellel esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4. Erihoiatused
Hügieenimeetmed võivad vähendada koktsidioosi riski. Seetõttu on soovitatav probleemses lindlas
samaaegselt parandada ka hügieenitingimusi, tagada kuivus ja puhtus.
Soovitatav on ravida kõiki rühma kuuluvaid linde.
Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks linde ravida enne kliiniliste tunnuste arvatavat algust, st
prepatentperioodil.
2
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Nagu iga parasiitidevastase ravimi puhul, võib samasse klassi kuuluvate algloomavastaste ravimite sage ja
korduv kasutamine põhjustada resistentsuse väljakujunemist. Alaannustamine lindude kehamassi
alahindamise tõttu võib samuti aidata kaasa resistentsuse väljakujunemisele. Resistentsuse tekkimise ohu
vähendamiseks on oluline täpselt kinni pidada soovitatud annustest.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kanda ravimi käsitsemisel kaitsvat riietust, sh sünteetilisest kummist kindaid.
Inimesed, kes on toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
Ravimi pH on kergelt aluseline.
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma.
Pesta nahale või silma sattunud pritsmed kohe veega maha.
Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast ravimi käsitsemist pesta käed.
Teised hoiatused
Ravitud broilerite sõnnikut tuleb hoida enne maapinnale laotamist nii kaua kui võimalik, et võimaldada
toltrasuriili ja selle metaboliitide lagundamist.
Vältimaks võimalikku pinnavee saastumist, ei tohi ravitud broilerite sõnnikut maapinnale laotada enne
ravimata broilerite sõnnikuga segamist. Ravitud broilerite sõnnik tuleb lahjendada vähemalt 1,5 korda
suuremas ravimata broilerite sõnniku koguses, enne kui selle võib maapinnale laotada.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ei rakendata.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Lahus joogivees manustamiseks.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata lindude kehamass.
Soovitatav annus on 7 mg toltrasuriili ühe kg kehamassi kohta päevas (= 0.28 ml Intracox Oral ühe kg
kehamassi kohta päevas).
Ravimit tuleb manustada, kas pidevalt 24 tunni vältel kahel järjestikusel päeval, või ühe 8-tunnise perioodi
jooksul päevas kahel järjestikusel päeval.
Ravimit sisaldavat joogivett tuleb uuendada iga 24 tunni järel.
Ravimi sisaldust joogivees tuleb kohandada vastavalt lindude tegelikule veetarbimisele. Veetarbimine võib
olla erinev, sõltudes linnuliigist, vanusest, tervislikust seisundist ning keskkonnatingimustest (nt ümbritseva
õhu temperatuurist, valgustusrežiimist).
3
Ravimi pideval manustamisel 24 tunni jooksul tuleb ravitavate lindude joogivette lisatava ravimi hulk
arvutada järgmise valemi järgi:
Ühe liitri joogivee kohta vajalik ravimi kogus:
Ravimi ööpäevane (24 tundi) kogukulu:
Arvutatud ravimi kogus (x ml Intracox Oral ühe liitri joogivee kohta) tuleb korrutada lindude päevase (24
tunni jooksul) tarbitava joogivee kogusega (liitrites).
Ravimi pideval manustamisel ühe 8-tunnise perioodi jooksul päevas tuleb ravitavate lindude joogivette
lisatava ravimi hulk arvutada järgmise valemi järgi:
Ühe liitri joogivee kohta vajalik ravimi kogus:
Ravimi kogukulu 8-tunnise perioodi kohta:
Arvutatud ravimi kogus (y ml Intracox Oral ühe liitri joogivee kohta) tuleb korrutada lindude tarbitava
joogivee kogusega (liitrites) 8 tunni jooksul.
Õige kogus ravimit tuleb lisada joogivette ning segada.
Lahjendused, mis on kontsentreeritumad kui 4:1000 (4 ml ravimit 1 liitri joogivee kohta), võivad põhjustada
sademe tekkimist.
Eellahjendamine ning annustamispumba kasutamine ei ole soovitatav. Eelistatult tuleks kasutada
joogiveetanki.
Ravimit sisaldav lahus tuleb valmistada vahetult enne lindudele andmist. Ravi ajal peab ravimit sisaldav
joogivesi olema ainsaks joogivee allikaks.
Ravi lõppedes tuleb joogiveetank või annustamispump korralikult pesta, et vältida väikeste koguste
ravimijääkide manustamist lindudele peale ravi lõppu. See soodustada resistentsuse teket.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamine võib põhjustada veetarbimise vähenemist. Seda on täheldatud alles pärast soovitatud
annustest 10 korda suuremate annuste manustamist.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Kanad: lihale ja söödavate kudedele: 16 päeva.
Kalkunid: lihale ja söödavate kudedele: 16 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.
Mitte kasutada üle 15 nädala vanustel noorkanadel.
4
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: algloomade vastased ained, triasiinid.
ATCvet kood: QP51AJ01.
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Toltrasuriil on koktsidiotsiidse toimega triasinooni derivaat, mis toimib Eimeria perekonda kuuluvate
koktsiidide vastu. Toltrasuriil toimib koktsiidide kõikide rakusiseste arengustaadiumite vastu: merogoonia
(mittesuguline paljunemine) ja gametogoonia (suguline faas). Tänu sellele hävitatakse parasiitide kõik
vahevormid.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kodulindudel imendub toltrasuriil vähemalt 50% ulatuses. Ravimi suukaudsel manustamisel imendub
toltrasuriil aeglaselt, kuid metaboliseerub organismis pärast imendumist kiiresti. Peamiseks metaboliidiks on
toltrasuriilsulfoon, mis on kõrgema kontsentratsiooniga maksas ja neerudes. Toltrasuriili eliminatsioon on
aeglane. Organismist väljutamine toimub peamiselt roojaga.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Trietanoolamiin
Makrogool 300
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 24 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
100 ml suure tihedusega polüetüleenist pudelid suure tihedusega polüetüleenist keeratava korgiga, pakendatud
1x100 ml pappkarpidesse.
1000 ml suure tihedusega polüetüleenist pudelid suure tihedusega polüetüleenist keeratava korgiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald
5
Harjumaa 74013
Eesti
Tel.: +372 6 005 005
8. MÜÜGILOA NUMBER
1998
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.12.2016
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
August 2019
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.