Isaderm, geel koertele 15g 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
beetametasoon+fusidiinhape

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QD07CC01

TOOTJA:

Dechra Veterinary Products A/S

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Isaderm, geel koertele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 g geeli sisaldab:
Toimeaineid:
Fusidiinhapet 5 mg
Beetametasooni (valeraadina) 1 mg
Abiained:
metüülparahüdroksübensoaat (E 218) 2,7 mg
propüülparahüdroksübensoaat (E 216) 0,3 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Geel.
Valge kuni koltunud valge geel.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer.
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Püotraumaatilise dermatiidi („hot spot“) ja intertriigo paikseks raviks.
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada impetiigo, follikuliidi, akne ega süva püoderma korral, sest nende patoloogiate korral
on glükokortikoidide kasutamine vastunäidustatud.
Mitte kasutada seeninfektsioonide ja Cushingi haiguse korral.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4 Erihoiatused loomaliigiti
Beetametasoonvaleraat imendub läbi naha ja võib põhjustada ajutise neerumanuste talitluse pidurduse.
Ravimi pikaajalist kasutamist suurtel nahapindadel tuleks vältida.
Koeral ei tohi lasta kratsida või lakkuda töödeldud nahapinda. Selle vältimiseks kasutada kaitsekraed.
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vältida ravimi kontakti silmadega.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kortikosteroidid võivad põhjustada pöördumatuid nahamuutusi. Kortikosteroidid võivad mõjuda
kahjulikult eriti sagedase ja rohke kontakti korral (pikema aja jooksul). Geeli manustav inimene peab
kandma kaitsekindaid, et vähendada preparaadist tulenevat ohtu. Pärast preparaadi manustamist tuleb
pesta käed.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Lokaalselt manustatavad steroidid võivad põhjustada naha õhenemist ja kapillaaride hapraks
muutumist. Isaderm´i manustamise järel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon. Kortikosteroidid võivad
aeglustada haavade paranemist.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinuse ja imetamise ajal mitte kasutada.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed puuduvad.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Geeli määritakse kaks korda päevas kahjustunud nahapinnale vähemalt viis päeva järjest. Ravi
jätkatakse veel kaks päeva pärast paranemist. Ravikuur ei tohiks kesta kauem kui seitse päeva.
Kui 3 päeva jooksul ravimi manustamisest paranemist ei märgata või seisund isegi halveneb, tuleb
diagnoosi täpsustada.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.
4.11 Keeluajad
Ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: kortikosteroidid, tugevad, kombinatsioonid antibiootikumidega.
ATC-vet kood: QD07CC01
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Beetametasoonvaleraat on põletikuvastase ja antipruriitilise toimega glükokortikoid. Fusidiinhape on
peamiselt stafülokokkidesse toimiv antibiootikum, toimib ka streptokokkidesse.
5.2 Farmakokineetilised omadused
In vitro katsetes absorbeeruvad beetametasoon ja fusidiinhape pärast koera nahale manustamist
vastavalt kuni 17% ja 2,5% ulatuses manustatud annusest 48 tunniga.
Nahalt imendunud toimeained jaotuvad ühtlaselt üle kogu organismi ning seonduvad suurel määral
vereplasma valkudega. Mõlemad toimeained metaboliseeritakse peamiselt maksas. Fusidiinhape
elimineeritakse peaaegu täielikult sapiga, peamiselt inaktiivse metaboliidina. Beetametasoon-17-
valeraat elimineeritakse peamiselt uriiniga vees lahustuva estrina.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Metüülparahüdroksübensoaat (E 218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E 216)
Karbomeer
Polüsorbaat 80
Dimetikoon
Naatriumhüdroksiid
Puhastatud vesi
6.2. Sobimatus
Ei rakendata.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 nädalat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
5g, 15g või 30g geeli alumiiniumtuubis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel s
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Taani
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1198
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
06.02.2004/06.03.2009
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
jaanuar 2016
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim