Metabolase inj 500ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
levokarnitiin+glutamiinhape+fruktoos+ornitiin+sorbitool+tiokthape (alfa-lipoehape)+glütsiin+lüsiin+tsüanokobalamiin+aspartaamhape+püridoksiin+d,l-Atsetüülmetioniin+L-tsitrulliin+tauriin+arginiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QB05BA80

TOOTJA:

Fatro S.p.A

1
[Version 7.3, 04/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Metabolase
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 ml süstelahust sisaldab:
L-karnitiinvesinikkloriidi 6,133 mg mis vastab 5 mg levokarnitiinile
tiokthapet 0,2 mg
püridoksiinvesinikkloriidi 0,15 mg
tsüanokobolamiini 0,03 mg
d,l-atsetüülmetioniini 20 mg
l-arginiini 2,4 mg
l-ornitiinvesinikkloriidi 1,532 mg, mis vastab 1,2 mg l-ornitiinile
l-tsitrulliini 1,2 mg
l-lüsiinvesinikkloriidi 0,625 mg, mis vastab 0,5 mg l-lüsiinile
glütsiini 1,5 mg
tauriini 1,5 mg
aspartaamhapet 1,5 mg
glutamiinhapet 1,5 mg
fruktoosi 50 mg
sorbitooli 80 mg
Abiained:
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat 0,15 mg
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat 1,5 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, siga, lammas, kits, küülik, koer, kass
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Üldtoniseeriv vahend.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole teada.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole teada
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
3
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intravenoosseks, subkutaanseks või intraperitoneaalseks manustamiseks.
Soovituslikud doosid on:
- täiskasvanud veis, hobune ja siga: 250-500 ml intravenoosselt, subkutaanselt või
intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
- vasikas, varss, täiskasvanud lammas ja kits 250 ml intravenoosselt, subkutaanselt või
intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
- põrsas ja nuumsiga: 20-40 ml /10 kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
- lambatall ja kitsetall: 20-40 ml/10 kg kehamassi kohta intravenoosselt, subkutaanselt või
intraperitoneaalselt kaks korda päevas;
- küülik ja kass: 2-4 ml/kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
- koer: 2-4 ml/kg kehamassi kohta intravenoosselt või subkutaanselt, kaks korda päevas
Subkutaansel süstimisel jagada doos mitmesse süstekohta.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluajad
0 päeva.
Koer, kass: ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: parenteraalsed toitelahused.
ATC vet kood: QB05BA80
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Metabolase on L-karnitiinil, B-grupi vitamiinidel, aminohapetel ja suhkrutel baseeruv, intravenoosselt,
subkutaanselt või intraperitoneaalselt süstitav preparaat.
Vitamiinid: l-karnitiin (ainult L-vorm on aktiivne) hõlbustab mitteestriliste rasvhapete oksüdeerimist.
Tiokthape, mis osaleb koensüümina rasvade ainevahetuses. Tiokthappel on lipotroopne ja
antinekrootiline toime rasva maksa infiltreerumise ja akumuleerumise korral ja hepaatilise nekroosi
korral.
Vitamiinid B6 ja B12 osalevad ainevahetuse vaheprotsessides toimides lipotroopselt ja maksa
toetavalt.
Aminohapped: preparaadis sisalduvad aminohapped on koensüümide prekursorid ja/või
ensüümreaktsioonides osalevad ained. Nendeks on: atsetüülmetioniin, mis on lipotroopne ja maksa
kaitsva toimega; l-ornitiin, l-arginiin; l-tsitrulliin (aitavad alandada lämmastiku taset veres); l-lüsiin (l-
karnitiini prekursor); glütsiin, tauriin, aspartaamhape ja glutamiinhape, mis aitavad kaasa neerude ja
maksa detoksikatsioonile.
Suhkrud: fruktoos ja sorbitool, mis on glükogeense ja antiketogeense toimega.
Preparaat toetab valkude, süsivesikute ja rasvade ainevahetust ning hepatotsüütide ja lihasrakkude
tegevust.
4
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat
Naatriumhüdroksiid
Etanool
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendi veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaaspudel elastse korgiga ja alumiiniumist äärega, sisaldab roosat läbipaistvat süstelahust.
Pakendi suurus 500 ml
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Itaalia
8. MÜÜGILOA NUMBER
1128
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
04.10.2002/01.06.2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
November 2011
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.