Dimedium AS müügilepingu üldtingimused

Käesolevas dokumendis on esitatud AS „Dimedium“ (registrikood: 10107437, registreeritud asukoht: Emajõe 1a, Tartu linn, Tartu maakond, 51008, Eesti Vabariik) (edaspidi Müüja) poolt müüdavate veterniaarravimite, söödalisandite, loomade hooldusvahendite, väetiste, kalasöötade, farmiseadmete ja muude kaupade (edaspidi Kaup) ostu-müügi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused).

Üldtingimused kehtivad käesolevas sõnastuses alates 01.01.2017. Üldtingimuste kehtiv versioon ja Müüja kontaktandmed on kättesaadavad Müüja kodulehel www.dimedium.ee (edaspidi Koduleht).

 

Üldsätted

 1. Üldtingimuste kohaldamine. Kui Poolte vahel ei ole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teisiti kokku lepitud, siis kohalduvad Üldtingimused kõikidele müügitehingutele (edaspidi iga selline tehing viidatud kui Leping), kus Müüja müüb teisele isikule (edaspidi Klient, edaspidi koos Müüjaga Pooled) Kaupu.
 2. Erandid. Pooled võivad teatud asjaolude osas kokku leppida Üldtingimustes sätestatust erinevad tingimused. Sellisel juhul kehtivad vastavas osas eraldi kokkulepitud tingimused ning eraldi kokkuleppimata tingimuste osas kohaldatakse käesolevaid Üldtingimusi.

Lepingu sõlmimine

 1. Tellimuse esitamine. Lepingu sõlmimiseks esitab Klient Müüjale e-maili, telefaksi või telefoni teel või Kodulehe vahendusel tellimuse vastavalt Kodulehel avaldatud Kaupade nimistule ja hinnakirjale (edaspidi Hinnakiri), määrates tellimuse esitamisel järgmised andmeid: (i) tellitavate Kaupade nimekiri ning kogus; (ii) Kaupade kohaletoimetamiseks sobiv aeg ja viis ning (iii) muud Kliendi poolt soovitud eritingimused (kui neid on) (edaspidi Tellimus). Kodulehel avaldatud Hinnakiri on iga Tellimuse ja Lepingu lahutamatuks osaks, kusjuures Hinnakirja võib Müüja igal ajal muuta vastavalt oma paremale äranägemisele. Tellimuse esmakordsel esitamisel tuleb Kliendil end registreerida ning esitada Müüjale oma isikuandmed vastavalt Kodulehel märgitud juhistele, mille raames luuakse Kliendile spetsiaalne kasutajanimi ja parool. Enne Tellimuse esitamist on Kliendile antud võimalus tutvuda Üldtingimustega (ja/või viidatud Üldtingimustele) ning Tellimuse esitamisega või mistahes muus viisil Kaupade ostu-müügilepingu sõlmimisel loetakse, et Klient on Üldtingimuste ja Hinnakirjaga tutvunud ning nendega nõustunud.
 2. Tellimuse esitamise erisused veterinaarravimite puhul. Igakordse Tellimuse esitamisega veterinaarravimite ostmiseks loetakse, et Klient annab Müüjale alljärgnevad kinnitused:
  • Kliendil on ravimiseaduse ja muude õigusaktide kohaselt õigus osta Tellimuses märgitud Kaupa, Kaup vastu võtta ning ravimiseaduse tähenduses Kaupa käidelda, turustada ja vahendada; ja/või
  • Kauba eest tasub kõikide seadustes sätestatud nõuetele vastav isik; ja/või
  • Klient täidab Kaubaga seoses kõiki ravimiseadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
 3. Tellimuskinnitus. Kui Müüja nõustub Tellimust täitma, saadab ta Kliendile Kodulehe vahendusel, e-maili või telefaksi teel või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuskinnituse, milles on muuhulgas esitatud Kliendi poolt tellitud Kaupade nimekiri koos Kaupade nimetuse, arvu, seerianumbrite ja hinnaga, samuti vajadusel ka tarnetingimused (s.h tarne päev ja transporditingimused) ja maksetingimused (edaspidi Tellimuskinnitus). Müüja võib Tellimuskinnituse anda ka suuliselt telefoni teel. Kui Müüja edastab enne Kaupade üleandmist või koos sellega Ostjale ka arve, siis loetakse ka vastav arve Tellimuskinnituseks. Enne Tellimuskinnituse esitamist on Müüjal õigus nõuda Tellimuses esitatud andmete täpsustamist. Müüjal on õigus keelduda Tellimuse täitmisest, teatades sellest Kliendile mistahes vormis.
 4. Lepingu sõlmimine. Konkreetne Tellimuskinnituses esitatud tingimustel Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks Tellimuskinnituse saatmisega Kliendile või Tellimuskinnituse andmisega suuliselt telefoni teel. Suuliselt sõlmitud Lepingu korral kinnitatakse Lepingu sõlmimise fakti Kaupade üleandmisel-vastuvõtmisel kas Kaupade saatekirja või muu saatedokumentatsiooni allkirjastamisega Kliendi või tema esindaja poolt.

Kauba üleandmine ning tarnetingimused

 1. Kauba üleandmine ja/või transport. Kauba üleandmise viis ja/või transport Kliendi poolt määratud kohta lepitakse kokku iga Lepingu raames eraldi. Kui Kauba üleandmine ei toimu Müüja laos, siis tarnib Kauba Kliendile kolmandast isikust transporditeenuse osutaja. Kauba tarnimisega alustatakse pärast Lepingu sõlmimist kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6. Kui Klient ei ole Tellimuse esitamisel määranud transporditeenuse osutajat ja/või kauba vastuvõtjat, siis valib vastava teenuseosutaja Müüja oma paremal äranägemisel. Klient kannab kõik Kauba transpordikulud. Müüjal on õigus tasuda transpordikulu Kliendi eest ning lisada vastav kulu Kliendile esitatavale arvele. Kaup loetakse Kliendile üleantuks alates hetkest, millal Kaup on üle antud transporditeenuse osutajale.
 2. Tarne peatamine, rahalise limiidi kehtestamine, tarnetähtaja pikenemine, Lepingust taganemine. Juhul, kui Kliendil on Müüja ees täitmata kohustusi (eelkõige juhul, kui Klient ei ole tähtaegselt täitnud muudest Lepingutest tulenevaid kohustusi) või kui Kliendile on esitatud pankrotihoiatus või on välja kuulutatud Kliendi pankrot või kui Klient on Tellimuse või Lepinguga seoses rikkunud seadusest tulenevat kohustust, siis on Müüjal on õigus mitte alustada Kauba tarnimist või koheselt tarnimine peatada ja/või Lepingust taganeda. Müüjal on õigus oma paremal äranägemisel kehtestada Kliendile rahaline limiit, mille ulatuses võib sellel Kliendil olla Müüja ees Lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Müüjal on õigus Kaupa seni mitte tarnida, kuni selliste kohustuste kogusumma nimetatud limiiti ületab. Müüja informeerib Klienti sellise limiidi olemasolust ja suurusest Kliendi järelpärimise alusel. Kui Müüja lükkab käesolevas punktis nimetatud alustel Kauba tarnimise alustamise edasi või peatab Kauba tarnimise, loetakse Lepingus kokkulepitud tarnetähtaeg automaatselt vastava perioodi võrra pikenenuks.
 3. Tarne hilinemine. Kui Kaupa ei ole võimalik tarnida Lepingus kokkulepitud tähtpäevaks (välja arvatud juhul, kui see on põhjustatud Kauba transporditeenuse osutaja tõttu), informeerib Müüja sellest Klienti viivitamatult ning teatab uue tarneaja.

Tasumistingimused

 1. Kauba eest tasumine. Klient tasub Kauba eest vastavalt Müüja poolt väljastatud arvele, sh arves märgitud tähtpäevaks. Arve võidakse esitada kliendile e-maili teel ja/või koos Kauba üleandmisega Kliendile. E-maili teel edastatud arve loetakse Kliendi poolt kättesaaduks alates arve edastamisest Kliendi poolt määratud e-maili aadressile.
 2. Viivis. Juhul kui Klient viivitab maksete tasumisega, on Klient kohustatud Müüja nõudmisel tasuma viivist 0,15%  tähtpäevaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest. Viivis kuulub tasumisele kuni kohustuse kohase täitmiseni.

Omandi ülemineku tingimused

 1. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko üleminek. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle alates hetkest, millal Kaup on Kliendile või tema esindajale üle antud. Kui Kauba transport toimub kolmandast isikust transporditeenuse osutaja poolt, siis loetakse  Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko Kliendile üle läinuks alates hetkest, mil Kaup on üle antud transporditeenuse osutajale.
 2. Kauba omandiõiguse üleminek ja omandireservatsioon. Kauba omandiõigus läheb Kliendile üle alates ajahetkest, kui Kaup on Kliendile üle antud ja Kauba eest on täielikult tasutud.

Kliendi kohustused Kauba vastuvõtmisel

 1. Kauba ülevaatamine ja puudustest informeerimine. Klient on kohustatud Kauba kättesaamisel allkirjastama Kauba kättesaamise kohta vastava saatelehe ning kontrollima, kas Kauba kogus on kooskõlas tarnele lisatud saatelehe ja Lepingus kokkulepituga ning tegema kõik jõupingutused veendumaks, kas Kaup vastab Lepingus kokkulepitud tingimustele. Mistahes puuduse avastamisest on Klient kohustatud Müüjat informeerima viivitamatult, kuid igal juhul hiljemalt 2 päeva jooksul pärast Kauba kättesaamist. Esinevatest puudustest teatamisega viivitamisel on Müüjal õigus vastavat pretensiooni mitte arvestada.

Kauba puudused ja tagastamine

 1. Lepingutingimustele mittevastav Kaup. Kui selgub, et tarnitud Kaup ei vasta Lepingus kokkulepitud tingimustele ning Müüja vastutab mittevastavuse eest, kohustub Müüja mõistliku aja jooksul kas: (a) asendama mittevastava Kauba Lepingutingimustele vastava Kaubaga; (b) tegema mittevastavale Kaubale allahindluse; või (c) kompenseerima Kliendile mittevastava Kauba maksumuse. Vastav konkreetne lahendus lepitakse Müüja ja Kliendi vahel kokku igakordselt läbirääkimiste tulemusel.

Kauba tagastamine erijuhtudel

 1. Ravimite väljastamise peatamine, väljastamise lõpetamine ja tagasikutsumine. Juhul, kui ravim on osutunud defektseks või defekt on oletatav või kui selgub, et Kliendile väljastati aegunud ravim või kui pädev ametiasutus, ravimi tootja või Müüja on teinud korralduse ravimi väljastamise peatamiseks, väljastamise lõpetamiseks ja/või väljastatud ravimi tagasikutsumiseks, on Müüjal õigus vastava ravimi tarnimine Kliendile peatada ja/või lõpetada või kohustada Klienti tagastama vastav ravim Müüjale, teavitades sellest Klienti õigusaktides sätestatud korras. Ravimi tagasikutsumise puhul kohustub Klient viivitamatult vastava teate saamisel teates märgitud ravimi(d) Müüjale tagastama. Müüja poolne kontaktisik (ja tema kontaktandmed), kellega eeltoodud juhtudega seoses ühendust võtta, on märgitud Kodulehel. Kui Kauba üleandmine või tarnimine on võimatu tulenevalt ravimi tagasikutsumisest, siis Müüja Kauba müügikohustuse ja vastava sõlmitud Lepingu täitmata jätmise eest ei vastuta.

Müüja vastutus

 1. Müüja vastutuse piirang. Müüja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral Kliendi ees üksnes otsese varalise kahju hüvitamise eest ning vaid juhul, kui Müüja on rikkumises süüdi. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Kliendile saamata jäänud tulu. Müüja ei vastuta seoses Kauba ebaõige, õigusvastase või kasutusjuhenditega vastuolus oleva kasutamisega tekkinud mistahes kahju eest. Müüja rahaline vastutus seoses mittevastava Kauba asendamise või selle maksumuse hüvitamisega on piiratud Lepingu tingimustele mittevastava Kauba kahekordse tellimishinnaga. Müüja ei vastuta Kauba tarne hilinemise või tarnega seoses tekkinud mistahes puuduste eest, kui viivituse või puuduse põhjustas transporditeenuse osutaja, Müüja tarnija ja/või kolmas isik. Käesolevas punktis sätestatud piirangud kehtivad vaid tingimusel ja ulatuses, milles need ei ole vastuolus õigusaktides sätestatud imperatiivsete nõuetega.
 2. Vääramatu jõud. Müüja ei vastuta oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumise põhjustas võlaõigusseaduse § 103 tähenduses vääramatu jõu asjaolu esinemine. Vääramatu jõu asjaolu esinemisel teavitab Müüja sellest Klienti viivitamatult.

Isikuandmete töötlemine

 1. Üldine andmete kaitsmise kohustus. Vastavalt Üldtingimustes sätestatule kohustub Müüja hoidma konfidentsiaalsena kogu Kliendi infot ja andmeid ning võtma tarvitusele kõik mõistlikud meetmed Kliendi isikuandmete kaitseks, nagu on seaduses ette nähtud.
 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisega annab Klient Müüjale oma täieliku nõusoleku ja loa Kliendi isikuandmete töötlemiseks kooskõlas Üldtingimustega. Klient võib igal ajal nõuda Müüjalt selgitusi isikuandmete kasutamise kohta, ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete kasutamise lõpetamist, esitades vastava avalduse e-maili teel (millisel juhul tuleb avaldus allkirjastada digitaalselt) või lihtkirjalikus vormis, edastades avalduse isiklikult Müüja esindajale.
 3. Müüja poolt töödeldavad andmed. Müüja töötleb Kliendilt saadud andmeid ja infot, seal hulgas alljärgnevaid andmeid:
 • Kliendi isikuandmed, s.t nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number jne;
 • Kliendi kontaktandmed, s.t telefoninumber, elukoha aadress, e-maili aadress jne;
 • lepinguline info, s.t kogu info Kliendi tellimuste, lepingute, teadete ja e-mailide kohta jne;
 • seadusest tuleneva kohustuse täitmisega Kliendi kohta teadasaadud info, s.t teave, mis on saadud muuhulgas kohtu, notari, kohtutäituri või maksuhalduri jne poolt teostatud järelepärimisega seoses.
 1. Infovahetuse salvestamine. Kõik Müüja ja Kliendi vahelised e‑mailid ja muud infovahetused võidakse salvestada Kliendi Tellimuste ja avalduste parema ja tõhusama lahendamise eesmärgil ning vajadusel ka kõigi Tellimuste või tegevuste tõendamiseks ning samuti Müüja töötajate töökvaliteedi hindamise eesmärgil. Müüja juures Kodulehe kaudu enda registreerimisega ja/või Tellimuse esitamisega annab Klient Müüjale oma igakordse nõusoleku kõigi Üldtingimuste punktis 21 märgitud andmete salvestamiseks ja töötlemiseks.
 2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid. Müüja töötleb lisaks eeltoodule Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
 • Tellimuste läbivaatamiseks ning Lepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks;
 • Kaupade ja teenuste pakkumiseks Kliendile;
 • Lepingu tegemisega kaasnevate mistahes riskide ennetamiseks ja vältimiseks;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • Lepingust tulenevate Müüja õiguste kaitsmiseks;
 • info kogumiseks ja edastamiseks ravimitootjatele ja müüjatele, kes ravimeid Müüjale müüvad ja tarnivad;
 • Müüjal lasuvate lepinguliste kohustuste täitmiseks;
 • info edastamiseks Müüja kontserni kuuluvatele äriühingutele.
 1. Isikuandmete töötlemise viis. Müüja võib isikuandmete töötlemise eesmärgil vastavalt oma parimale äranägemisele edastada Kliendi isikuandmeid (ning seal hulgas tellida neilt isikuandmete töötlemise teenust) alljärgnevatele isikutele:
 • Kliendile Kauba tarnimisega tegelevad ettevõtjad;
 • Müüja kontserni äriühingud;
 • iga Lepingu tegemise, muutmise ja täitmisega seotud isik, s.t krediidiasutused, kohtud, võlgade sissenõudmisega tegelevad isikud, kohtutäiturid, õigusnõustajad jne;
 • andmebaasid, seal hulgas AS Krediidiinfo või mis tahes muu maksehäiretega tegelev register;
 • uus võlausaldaja juhul, kui nõuded Kliendi suhtes loovutatakse ja/või antakse üle;
 • pandipidaja juhul, kui nõuded Kliendi suhtes panditakse;
 • ravimitootjatele ja müüjatele, kes ravimeid Müüjale müüvad ja tarnivad;
 • vajadusel muud kolmandad isikud, keda kasutatakse Lepingu täitmisel.

Lõppsätted

 1. Tingimuste muutmine. Müüjal on õigus Üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ning sellised muudatused hakkavad kehtima alates nende muutmisest ja Kodulehel kättesaadavaks tegemisest. Üldtingimustes tehtud muudatused ei mõjuta muutmise hetkeks sõlmitud Lepingute tingimusi.
 2. Nõuete loovutamine ja üleandmine. Müüja võib kolmandatele isikutele loovutada, üle anda või nende kasuks pantida või koormata mistahes Lepingu(te) alusel tekkinud või tulevikus tekkivaid nõudeid Kliendi vastu ilma mistahes piirangute või Kliendi täiendava nõusolekuta. Iga Lepingu sõlmimisega loetakse, et Klient on andnud oma tingimusteta ja tagasivõtmatu nõusoleku igast Lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks, üleandmiseks ja pantimiseks.
 3. Teated. Kui Lepingu poolte vahel pole kokkulepitud teisiti või see ei tulene teisiti Üldtingimustest, siis tuleb Lepinguga seotud teated esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kirjalikus vormis.
 4. Konfidentsiaalsus. Pooled hoiavad iga sõlmitava Lepingu tingimusi konfidentsiaalsetena ning ei avalda neid kolmandatele isikutele ilma teise poole nõusolekuta.
 5. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine. Üldtingimustele ning kõikidele Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna mõistliku aja jooksul tulemust, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi kohtute poolt. Vaidluste lahendamisel on esimese astme kohtuks Tartu Maakohus.