Oxyto-kel inj 50ml 1tk

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
oksütotsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QH01BB02

TOOTJA:

KELA N.V.

PRINDI SPC

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Oxyto-kel, 10 RÜ/ml süstelahus  2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
Toimeaine: 
Oksütotsiini  
 
10 RÜ 
 
Abiaine:  
Fenool  
 
 
5 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.  3. 
RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Läbipaistev, värvitu kuni helekollane lahus.   4. 
KLIINILISED ANDMED 
 
4.1.  Loomaliigid  
 
Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer. 
 
4.2.  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Hobune: 
Poegimise kiirendamine. 
Emaka taandarengu parandamine.   
Endometriidi toetav ravi aitamaks emakasisest vedelikku väljutada (toimib vaid vanematel märadel, 
vanusega >8 aastat).  
Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral) ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.  
 
Veis:  
Emaka taandarengu parandamine (emaka atoonia korral, pärast emaka väljalangemist, päramiste 
peetuse korral kui esineb emaka atoonia). 
Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral esmaspoegijatel) ja piimajääkide väljalüpsi 
stimuleerimine.  
 
Lammas ja kits: 
Emaka taandarengu parandamine. 
Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.  
 
Siga:  
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.  
Piima sõõrdumise stimuleerimine (lisaravi MMA korral).  1  
Koer: 
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia. 
Emaka taandarengu parandamine. 
 
4.3.  Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada kui esineb: 
- suletud emakakaelaga püometra;  
- emakakaela ebapiisav avanemine või avanematus; 
- poegimise mehaanilistest häiretest tingitud obstruktsioon, näiteks füüsiline obstruktsioon, loote 
ebanormaalne asend, konvulsiivsed kontraktsioonid, risk emaka rebendiks, emakakeerd, suhteliselt 
suured looted või sünnitusteede malformatsioonid. 
 
4.4.  Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Ei ole. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Enne poegimist kasutades tuleb kontrollida emakakaela lõtvuse astet ja loote asendit. Enne 
oksütotsiiniga ravi tuleb saavutada emakakaela täielik lõtvus, kas siis loomulikul teel või östrogeenide 
manustamisega, samuti tuleb vajadusel korrigeerida loote asendit.  
Märadel võib poegimist kiirendada vaid siis, kui ilmnevad poegimise nähud (udara areng + kolostrumi 
tilgad, pehmenenud emakakael ja lõtvunud vaagnasidemed, tiinuse pikkus > 320…330 päeva).  
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
Preparaati ei tohi kasutada ega sellega juhuslikult kokku puutuda rasedad naised, sünnitanud naised ja 
imetavad naised. Rasedatel naistel võivad juhusliku enesesüstimise tagajärjel tekkida emaka 
kontraktsioonid.  
 
4.6.  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Oksütotsiin põhjustab soovituslikes annustes kasutades harva märkimisväärseid kõrvaltoimeid. 
Oksütotsiini manustamine varajases östruses võib vähendada innatsükli pikkust mäletsejalistel ja 
sigadel.  
 
4.7.  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Kasutada ainult poegimise puhul ja väikestes annustes piima sõõrutamiseks. 
 
4.8.  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
 
Oksütotsiin võib tugevdada sümpatomimeetikumide hüpertensiivset toimet. Kasutades koos 
tsüklopropaananesteesiaga võib esineda hüpotensiooni ja südame arütmiaid.  
 
 
4.9.  Annustamine ja manustamisviis 
 
Hobune: 
Poegimise kiirendamine, emaka taandarengu stimuleerimine, endometriidi toetusravi: 
i.m.: 50 RÜ oksütotsiini ehk 5 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta) 
i.v.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta) 
2  
Poegimise kiirendamine: poegimine toimub tavaliselt 15…90 minuti jooksul.  
 
Emakasisese vedeliku eemaldamiseks (endometriidi korral)  
20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati looma (500 kg) kohta manustada intravenoosselt vastavuses 
östrusega, paaritusega või seemendusega (enne oodatavat ovulatsiooni). 
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ja minimaalselt 
1 tund pärast intramuskulaarset manustamist.  
 
Piima sõõrdumise stimuleerimine (poegimisjärgne piimatus) ja piimajääkide väljalüpsiks.  
i.m.: 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta) 
i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta) 
 
Veis: 
Emaka taandarengu stimuleerimine 
i.m: 30…60 RÜ oksütotsiini ehk 3…6 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)  
Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleks süstimine läbi viia 24 tunni jooksul 
pärast poegimist. 
Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist. 
 
Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine 
i.m.: 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta) 
i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta) 
Piimajääkide eemaldamiseks tuleb preparaati manustada kohe pärast lüpsmist. Piimajäägid lüpsta 
välja 2…3 minutit pärast intramuskulaarset manustamist. 
 
Lammas ja kits: 
Emaka taandarengu stimuleerimine 
i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (50 kg kehamassi kohta)  
Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleb süstimine läbi viia 24 tunni jooksul 
pärast poegimist. 
Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist. 
 
Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine 
i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (50 kg kehamassi kohta) 
 
 
 
Siga: 
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia  
i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta) 
i.v.: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta) 
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ning 
minimaalselt 1 tund pärast intramuskulaarset manustamist. 
 
Piima sõõrdumise stimuleerimine  (toetav ravi MMA korral) 
i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta) 
i.v.: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta) 
 
Koer: 
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia, emaka taandarengu stimuleerimine 
Koer: i.m., s.c.: 2,5…15 RÜ oksütotsiini ehk 0,25…1,5 ml preparaati loomale (0,5…1 RÜ 
oksütotsiini kg kehamassi kohta). 
Aeglase intravenoosse manustamise korral on annus 1/3 kuni 1/2 ülaltoodud annusest. 
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset süstimist ja minimaalselt 1 
tund pärast i.m. või s.c. manustamist.   
3  
4.10.  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Liiga suured annused või liiga sage manustamine poegimisel võib põhjustada pikenenud spastilisi 
emaka kontraktsioone, mille tagajärjel võib tekkida rahutu poegimine ning rohkem ebamugavust 
emaloomale, poegimisprotsessi hilinemine, düstookia tekke võimaluse sagenemine ja suurenenud oht 
emaloomale (näiteks emakarebend) ning lootele.  
 
4.11.  Keeluaeg (-ajad) 
 
Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva.  5. 
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: hüpofüüsi tagasagara hormoonid, oksütotsiin ja selle analoogid 
ATCvet kood: QH01BB02 
 
5.1.  Farmakodünaamilised omadused 
 
Oxyto-kel on vesilahus, mis sisaldab sünteetilist oksütotsiini (10 RÜ/ml), mis otseselt stimuleerib 
emaka silelihaskude ja piimanääret. Selle stimuleerimise mehhanism toob kaasa oksütotsiini 
retseptorite vahendamise ning kontraktsioonide algatamise kaltsiumiioonide sissevooluga 
silelihasrakkudesse. Oksütotsiini retseptorid arenevad suurenenud östrogeeni ning vähenenud 
progesterooni taseme mõjul. Oksütotsiin stimuleerib nii emaka kontraktsioonide sagedust kui 
tugevust, maksimaalselt poegimise ajal ning järk-järgult vähenedes puerperaalfaasis. Emaka 
reaktsioon oksütotsiinile on suurem östruse, kui diöstruse ja anöstruse ajal. Emaka töö intensiivsus, 
puhkemine ja kestus ei sõltu ainult emaslooma innatsükli faasist, vaid ka annusest ja 
manustamisviisist.  
Oksütotsiin stimuleerib piimanäärme alveoolide müoepiteelrakke ja väikeseid piimajuhasid, 
stimuleerides nii piima sõõrutamist suurtes piimajuhades, suurendades väljalüpsi väljutatavate 
piimajääkide arvel. Toime suurusjärk ja algus sõltub annusest ja manustamisviisist.  
 
5.2.  Farmakokineetilised andmed  
 
Pärast lihasesisest või nahaalust manustamist imendub oksütotsiin kiiresti (toime mõne minuti 
jooksul). See ringleb veres peamiselt vaba vormina, osaliselt kergelt seondunud kandeproteiinidega. 
See jaguneb laialdaselt mitmesugustes kudedes, on teatud afiinsusega neerudele, maksale, 
hüpofüüsile, emakale ja piimanäärmele. Pärast suurt tõusu süstimise järgselt langeb oksütotsiini tase 
veres kiiresti ning oksütotsiin laguneb erinevates kudedes väiksemateks peptiidideks ja 
aminohapeteks. Jälgitav on bifaasiline elimineerumine verest vastavalt loomaliigile poolväärtusajaga 
umbes 0,5 kuni 4 minutit (jaotumise faas), millele järgneb aeglasem elimineerumisprotsess 
poolväärtusajaga 22 kuni 30 minutit. Osa süstitud oksütotsiinist väljutatakse uriiniga mõne tunni 
jooksul pärast manustamist, osaliselt muutumatul kujul, osaliselt inaktiivsete metaboliitidena.  6. 
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1.  Abiainete loetelu 
 
Fenool 
Sidrunhappe monohüdraat (E330) 
Naatriumkloriid 
Süstevesi   
4  
6.2.  Sobimatus 
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. 
 
6.3.  Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4.  Säilitamise eritingimused  
 
Hoida külmkapis (2°C ...8°C). 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
 
6.5.  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Pruunid II tüüpi klaasviaalid, suletud bromobutüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.  
Pakend: 30 ml, 50 ml või 100 ml, 1 tk pakendis. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6.  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  7. 
MÜÜGILOA HOIDJA  
 
KELA N.V. 
Sint Lenaartseweg 48 
2320 Hoogstraten 
Belgia  8. 
MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
1065  9. 
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16.08.2002 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014  10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Oktoober 2014  MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. 
5