Oxytocin Bioveta 5RÜ 1ml 50ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
oksütotsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QH01BB02

TOOTJA:

Bioveta a.s.

PRINDI SPC

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Oxytocin Bioveta, 5,0 RÜ/ml süstelahus  2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml süstelahust sisaldab:  
Toimeaine:  
Oksütotsiini 5,0 RÜ 
 
Abiaine(d): 
Klorobutanoolhemihüdraat 4,0 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.  3. 
RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Läbipaistev värvitu vedelik ilma nähtavate osakesteta.  4. 
KLIINILISED ANDMED 
 
4.1.  Loomaliigid  
 
Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer. 
 
4.2.  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Lehm, mära, lammas, kits, koer: sünnituse toetamine emaka esmaste ja teiseste nõrkade väituste puhul 
ning väljutusjärgu kiirendamine; päramiste peetuse korral.  
Emis: sünnituse toetamine emaka esmaste ja teiseste nõrkade väituste puhul ning väljutusjärgu 
kiirendamine; poegimisjärgse piimatuse korral piimaeritumise soodustamiseks. 
 
4.3.  Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada komplitseeritud poegimiste puhul (liiga suur loode, loote ebanormaalne asend, emaka 
rebenemine jne). 
Mitte kasutada emakakaela ebapiisava avanemise puhul püomeetra korral. 
Mitte kasutada emakalihase hüpertensiooni korral. 
 
4.4.  Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Ravi saavad loomad ei tohi olla stressis, kuna stressi ajal vabanev adrenaliin võib vähendada 
oksütotsiini toimet. Eksogeenset oksütotsiini ei soovitata kasutada piimatoodangu suurendamiseks.     
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Kui oksütotsiini kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist emakakaela 
laienemises veenduda, et hoida ära loote surm ja emaka võimalik rebenemine. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
 
Rasedad naised ja inimesed, kes on oksütotsiini suhtes ülitundlikud peaksid kokkupuudet 
veterinaarravimiga vältima. 
Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma loputada 
hoolikalt rohke veega, vajadusel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Ravimit manustades tuleb vältida juhuslikku iseendale süstimist. Juhuslikul ravimi süstimisel 
iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
4.6.  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Hüperkontraktsioonid, emakaspasmid või -rebend üleannustamisel. 
Suured oksütotsiini annused võivad põhjustada emakaspasme, mis võivad eriti sigadel põhjustada 
poegimise pikenemist, sündinud põrsaste suurenenud hüpoksiat ja väiksemat elusalt sündinud põrsaste 
arvu. 
 
4.7.  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Oksütotsiinil ei ole teratogeenset toimet. 
Mitte kasutada tiinuse ajal, välja arvatud poegimise ajal. 
Ravimit võib kasutada laktatsiooni ajal ainult näidustuste korral. 
 
4.8.  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
 
Oksütotsiin  ei  ole  efektiivne,  kui  seda  manustatakse  kohe  pärast  beetaadrenergilisi  antagoniste. 
Sümpatomimeetiliste ainete või teiste vasokonstriktorite samaaegne kasutamine oksütotsiiniga võib 
põhjustada poegimisjärgset hüpertensiooni. 
 
4.9.  Annustamine ja manustamisviis 
 
Annustamine: 
Lehmad 
Emaka atoonia: 20–40 RÜ (i.m. või s.c.), 
2,5–10 RÜ (i.v.). 
 
Märad 
Emaka atoonia: 20–40 RÜ (i.m. või s.c.), 2,5–10 RÜ (i.v.). 
Päramiste peetus: 10–20 RÜ (i.m. või s.c.). 
 
Lambad, kitsed  
Emaka atoonia: 10 RÜ (i.m. või s.c.), 0,5–2,5 RÜ (i.v.). 
 
Emised 
Emaka atoonia, poegimisjärgse piimatuse korral piimaeritumise soodustamiseks: 10–30 RÜ (i.m. või 
s.c.), 0,5–2,5 RÜ (i.v.). 
 
Emased koerad 
Emaka atoonia, päramiste peetus: 2–10 RÜ (i.m. või s.c.), 0,5 RÜ (i.v.). 
 
 
Manustamisviis: 
Ravimit võib manustada intramuskulaarselt (i.m.), subkutaanselt (s.c.) või intravenoosselt (i.v.). 
Intravenoosse infusiooni jaoks võib ravimit lahjendada füsioloogilise lahusega või 5% 
glükoosilahusega. 
Sünnitusabi näidustustel on võimalik kasutada subkutaanset, intramuskulaarset või aeglast 
intravenoosset manustamist. Väikeste annuste korduvat manustamist eelistatakse ühele suurele 
annusele. Lammastel tuleb eelistada intramuskulaarset manustamist. 
Aeglast intravenoosset manustamist kasutatakse jääkpiima ja peetunud platsenta väljutamiseks. 
Väikeste annuste intravenoosseks manustamiseks tuleb ravim lahjendada suuremas füsioloogilise 
lahuse koguses. 
 
4.10.  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Üleannuse ravi on palliatiivne ja spetsiifilised antidoodid puuduvad. 
Veterinaarravimi ülemäärane annus võib poegimist edasi lükata, põhjustades emaka 
koordineerimatuid kontraktsioone, mis takistavad loote edasi liikumist eeskätt mitmike korral. 
Soovimatuid emakalihase kontraktsioone saab alla suruda beeta2-adrenergiliste agonistide 
manustamisega. 
 
4.11.  Keeluaeg (-ajad) 
 
Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva. 
Koer: ei rakendata.  5. 
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: süsteemsed hormoonpreparaadid; hüpofüüsi tagasagara hormoonid 
ATCvet kood: QH01BB02  
 
5.1.  Farmakodünaamilised omadused 
 
Oksütotsiin  on  looduslik  nonapeptiid,  mis  vabaneb  hüpofüüsi  tagasagarast.  Oksütotsiinil  on  emaka 
toonust  suurendav  toime  ja  ta  aitab  piima  väljutada.  Emakalihase  stimuleerimine  poegimise  ajal  on 
erilise  füsioloogilise  tähtsusega.  Stimulatsioon  toimub  MAP-i  (mitogeeni  aktiveeriva  proteiini) 
kinaasi  aktiveerumise  teel  müomeetriumi  rakkude  G-valgu  kaudu.  Oksütotsiin  stimuleerib 
prostaglandiin E  vabanemist amnioni rakkudest, millel on samuti oluline roll poegimise käivitamisel. 
2
Lisaks sellele stimuleerib oksütotsiin tugevalt prostaglandiin PGF  tootmist endomeetriumi rakkudes, 

mis põhjustavad luteolüüsi mittetiinetel loomadel. Seda oksütotsiini toimet vahendatakse tema 
seostumise kaudu membraani retseptoritega ja fosfolipaas C aktiveerumisega, mis viib rakusisese 
kaskaadi aktiveerumisele reaktsiooni abil, mis mobiliseerib arahhidoonhappe membraani 
fosfolipiididest. Mobiliseeritud arahhidoonhape oksüdeeritakse prostaglandiin PGH -ks 
2
prostaglandiin H  endoperioksidaassüntetaasi PGHS-2 poolt ja muudetakse prostaglandiin PGF -ks 
2

PGF süntetaasi poolt. Oksütotsiin suurendab PGHS-2 mRNA kontsentratsiooni, mis mõjutab PGF  

sekretsiooni. See prostaglandiin mõjutab sarnaselt prostaglandiin E -ga müomeetriumi kontraktiilsust. 
2
 
5.2.  Farmakokineetilised andmed 
 
Pärast intravenoosset manustamist algab oksütotsiini toime kõigil loomaliikidel väga kiiresti (20–30 
sekundi jooksul) ja toimeaeg on lühike (5–10 minutit). Poolväärtusaeg on umbes 20 minutit sõltuvalt 
ravitavast loomaliigist. 
Pärast intramuskulaarset või subkutaanset manustamist algab oksütotsiini toime 5–10 minuti jooksul 
ja toimeaeg on 20–30 minutit. Efektiivsus väheneb järgmise 20 minuti jooksul. 
Piima väljutamise stimuleerimise korral algab oksütotsiini toime üsna kiiresti ja ¾ udara mahust 
väljutatakse keskmiselt 3 minuti jooksul pärast manustamist. 
 
 
6. 
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1.  Abiainete loetelu 
 
Klorobutanoolhemihüdraat 
Naatriumatsetaattrihüdraat 
Dinaatriumedetaatdihüdraat 
Naatriumkloriid 
Süstevesi 
Äädikhape (pH kohandamiseks) 
 
6.2.  Sobimatus 
 
Ei ole teada. 
 
6.3.  Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4.  Säilitamise eritingimused  
 
Hoida külmkapis (2°...8°C). 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
6.5.  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
20  ml  ja  50  ml  pruunid  klaasviaalid  (hüdrolüütiline  II  klass).  Klaasviaalid  on  suletud  hermeetiliselt 
kummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega. Viaalid on paigutatud pappkarpidesse. 
Mitu viaali sisaldavates pakendites on viaalid paigutatud restiga karpidesse. 
 
Pakendi suurused:  1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml 
  1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml 
  1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6.  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  7. 
MÜÜGILOA HOIDJA  
 
Bioveta a.s. 
Komenského 212/12 
683 23 Ivanovice na Hané 
Tšehhi Vabariik  8. 
MÜÜGILOA NUMBER  
 
1610 
 
 
9. 
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.06.2010 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.05.2015  10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Mai 2015  MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata.